اطلاعات متقاضی

متقاضی می بایست احدی از صاحبان امضای مجاز قانونی شرکت و یا به نمایندگی از آنها باشد

رمز عبور

توجه: با تکمیل فرم فوق و ثبت درخواست عضویت، درخواست شما توسط کارشناسان دبیرخانه انجمن صنایع نساجی بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام می گردد